Home    
Home | About Us | About Project | Editorial | Books | Registration | Journal | Feedback | Contact Us
Find Book
 
 
Book Name :
Author Name :
Publisher Name :
Languages :
Content :
     
     
Print

all
Sr. No. Title Author Name Pages Price Edition Publi. Yr. ISBNNo Language Subject / Category Publisher's Name Publisher's Phone No. Publisher's E-mail Add. Publisher's Website Publisher's Address Subject content in brief
  2201  Kaumarbhritya  Ayodhya Prasad Achal    Rs.200-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Sharan Book Depot  91-141-2601801      Sharan Book Depot., 297 Galta Road, Near Ramganj Chaupar, Jaipur - 302 001, Rajasthan (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2202  Kaumarbhritya  Devendra Nath Mishra    Rs.250-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Sharan Book Depot  91-141-2601801      Sharan Book Depot., 297 Galta Road, Near Ramganj Chaupar, Jaipur - 302 001, Rajasthan (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2203  Kaumarbhritya  Gopalnarayana Sharma    Rs.125-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Sharan Book Depot  91-141-2601801      Sharan Book Depot., 297 Galta Road, Near Ramganj Chaupar, Jaipur - 302 001, Rajasthan (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2204  Kaumarbhritya (Textbook of Paediatrics)  Ayodhya Prasad Achal  575  Rs.200-00  Reprint      Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Varanasi  91-542-2333476, 2334356      Chaukhambha Orientalia, Post Box No:1032, Gokul Bhavan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Golghar, Maidagin, Varanasi-221001, India  Ayurvedic Paediatrics 
  2205  Kaumarbhritya (Abhinav)  Radhakrushna Nath  335  Rs.140-00  1st  1987    Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2206  Kaumarbhritya (Abhinav)  Radhakrushna Nath    Rs.135-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Paediatrics 
  2207  Kaumarbhritya (Balroga) Slokavali  Shivaji Wavhal  156  Rs.30-00  1st  2006    Sanskrit-Marathi  Guide  Shantanu Prakashan, Delhi Gate, Satbhai Mala, B.Ed. College ke Samne, Ahmadnagar - 414001 (India)  91-241-2321724, 91-9822085506, wavhalss@yahoo.com      Shantanu Prakashan, Delhi Gate, Satbhai Mala, B.Ed. College ke Samne, Ahmadnagar - 414001 (India)  M.D. Entrance examination guide 
  2208  Kaumarbhritya (Navya Balroga Samhita)  Raghuvir Prasad Trivedi  614  Rs.100-00  10th  1927    Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Sanskrit Sansthan  91-542-3257859      Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature, Post Box No.1139, K 37/116, Gopal Mandir Lane, Golghar (Near Maidagin), Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2209  Kaumarbhritya (Obstetrics, Gynecology & Pediatrics) In Ayurveda  P. V. Tiwari    Rs.200-00        Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Ayurvedic Paediatrics 
  2210  Kaumarbhritya (Obstetrics, Gynecology and Pediatrics) in Ayurveda : A Bird's Eye View  P. V. Tiwari    Rs.225-00    1995    Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2211  Kaumarbhritya (Obstetrics, Gynecology and Pediatrics) in Ayurveda : A Bird's Eye View  P. V. Tiwari    Rs.225-00        Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Eastern Book Corporation  info@easternbookcorporation.com      Eastern Book Corporation, 1687, Multani Mohalla, Rani Bagh, Delhi - 110 034 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2212  Kaumarbhritya (Obstetrics,Gynecology & Pediatrics) In Ayurveda  P. V. Tiwari    Rs.200-00        Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Ayurvedic Paediatrics 
  2213  Kaumarbhritya (Paediatrics in Ayurveda)  V. L. N. Shastry    Rs.180-00    1995    Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2214  Kaumarbhritya in Ayurveda  P. V. Tiwari  134  Rs.200-00  1st  1987    English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Vishwabharti, Post Box No:1084, K-37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)        Chaukhambha Vishwabharti, Post Box No:1084, K-37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2215  Kaumarbhritya in Ayurveda  P. V. Tiwari  140  Rs.200-00  1st  1987    English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Vishwabharti, Post Box No:1084, K-37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)        Chaukhambha Vishwabharti, Post Box No:1084, K-37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2216  Kaumarbhritya in Ayurveda  P. V. Tiwari    Rs.225-00        Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Paediatrics 
  2217  Kaumarbhritya Tantra (Stri Vigyaniya)  Nirmala S Rajwade            Marathi  Kaumarbhritya  Vaidhyamitra Prakashan, 701. Sadashiv Peth, Pune-411030 (India)        Vaidhyamitra Prakashan, 701. Sadashiv Peth, Pune-411030 (India)  Ayurvedic Pediatrics 
  2218  Kaumarbhritya Tantra  Subhash Ranade    Rs.20-00    1970    Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Anmol Prakashan  91-20-4458569      Anmol Prakashan, 683-Budhvaar Peth, Pune-411 002, India  Ayurvedic Paediatrics 
  2219  Kaumarbhrityam  V. L. N. Shastry  345  Rs.180-00  2nd  2003    English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Varanasi  91-542-2333476, 2334356      Chaukhambha Orientalia, Post Box No:1032, Gokul Bhavan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Golghar, Maidagin, Varanasi-221001, India  Ayurvedic Paediatrics 
  2220  Kaumarbhrityam  V. L. N. Shastry    Rs.180-00        Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Paediatrics 
  2221  Kaumarbhrityam  Dinesh K. S.  270  Rs.280-00  1st  1987    Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Smitha. K.K., Vasudevi Publications, Vasudevi Nilayam, Peringanam, Chakkarapaadam, P.O., Thrissur Dt, Kerala-680686 (India)  91-9447698085, drksd@rediffmail.com      Smitha. K.K., Vasudevi Publications, Vasudevi Nilayam, Peringanam, Chakkarapaadam, P.O., Thrissur Dt, Kerala-680686 (India)  Ayurvedic Pediatrics 
  2222  Kaumarbhrityam (Mother & Child Welfare)  Lakshmipathi    Rs.250-00    1995    Sanskrit-English  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2223  Kaumarbhrityam (Nabya - Balrog Sahit)  Raghuvir Prasad Trivedi    Rs.100-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Paediatrics 
  2224  Kaumarbhrityam (Nabya - Balrog Sahit)  Raghuvir Prasad Trivedi  614  Rs.100-00  7th      Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Paediatrics 
  2225  Kavathmanimala      Rs.25-00        Sanskrit-Hindi  Bhaishjya Kalpana  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Paediatrics 
  2226  Kavil  Subhash Ranade & Sale    Rs.15-00    1970    Marathi  Dravyaguna  Anmol Prakashan  91-20-4458569      Anmol Prakashan, 683-Budhvaar Peth, Pune-411 002, India  Discription of the Drugs 
  2227  Kaviraj Satyanarayana Shashtri Abhinandan - Granth      Rs.300-00    1995    Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Kaviraj Satyanarayana Shashtri - Introduction 
  2228  Kavivar Lolimbraj Aur Unki Krutiyan : Ek Adhyayan  Brahmanand Tripathi    Rs.75-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Kavivar Lolimbraj - Introduction 
  2229  Kavmara Granthaya              Sinhali  Kaumarbhritya  Ministry of Indigenous Medicine, Sri Lanka  94-11-2850093      Ministry of Indigenous Medicine, Old Kottawa Road, Navinna, Maharamagama, Sri Lanka.  Ayurvedic Pediatrics 
  2230  Kavmara Sangrahaya              Sinhali  Kaumarbhritya  Ministry of Indigenous Medicine, Sri Lanka  94-11-2850093      Ministry of Indigenous Medicine, Old Kottawa Road, Navinna, Maharamagama, Sri Lanka.  Ayurvedic Pediatrics 
  2231  Kavyaman Ayurved  Baldev Prasad Panara    Rs.10-00        Gujarati  Fundamental  Navbharat Sahitya Mandir  info@navbharatonline.com, www.navbharatonline.com      Navbharat Sahitya Mandir, Gandhi Road,Near Jain Temple, Ahmedabad - 380 001, Gujarat (India)  Ayurveda in Poems And Proverbs 
  2232  Kaya Chikitsa (A Text Book of Medicine)  Subhash Ranade    Rs.175-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2233  Kaya Chikitsa  Subhash Ranade        1971    Marathi  Kaya Chikitsa  Anmol Prakashan  91-20-4458569      Anmol Prakashan, 683-Budhvaar Peth, Pune-411 002, India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2234  Kaya Chikitsa  H. L. Sharma & Sudha Sharma    Rs.1000-00    1995    Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2235  Kaya Chikitsa  A. K. Sharma    Rs.850-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2236  Kaya Chikitsa  Ganga Sahay Pandey  1037  Rs.400-00  3rd      Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2237  Kaya Chikitsa  Haridas Shridhar Kasture    Rs.350-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2238  Kaya Chikitsa  Ramharsh Singh    Rs.800-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2239  Kaya Chikitsa  S. V. Shukla    Rs.135-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2240  Kaya Chikitsa  H. L. Sharma    Rs.1000-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2241  Kaya Chikitsa  H. L. Sharma & Sudha Sharma    Rs.1000-00(Part.I), Rs.750-00(Part.II), Rs.650-00 (Part.II-B)        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2242  Kaya Chikitsa  S. Suresh Babu    Rs.360-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2243  Kaya Chikitsa  Haridas Shridhar Kasture    Rs.350-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2244  Kaya Chikitsa  Ramharsh Singh    Rs.800-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2245  Kaya Chikitsa  S. Suresh Babu    Rs.360-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2246  Kaya Chikitsa  Subhash Ranade    Rs.550-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2247  Kaya Chikitsa  Dharmadutt Vaidh    Rs.16-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Motilal Banarsidass  91-11-23851985      Motilal Banarsidass, 41U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar,Delhi-110 007 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2248  Kaya Chikitsa  Y. G. Joshi            Marathi  Kaya Chikitsa  Vaidhyamitra Prakashan, 701. Sadashiv Peth, Pune-411030 (India)        Vaidhyamitra Prakashan, 701. Sadashiv Peth, Pune-411030 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2249  Kaya Chikitsa (Kay - Samnvaya)  Anantram Sharma    Rs.250-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2250  Kaya Chikitsa (Vol.1 To Vol.4)  S. Suresh Babu    Rs.700-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Varanasi  91-542-2333476, 2334356      Chaukhambha Orientalia, Post Box No:1032, Gokul Bhavan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Golghar, Maidagin, Varanasi-221001, India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2251  Kaya Chikitsa (Part 1)  A. K. Sharma  396  Rs.300-00  1st  1987    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2252  Kaya Chikitsa (Part 1)  Ganga Sahay Pandey  1037  Rs.300-00  3rd      Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2253  Kaya Chikitsa (Part 2)  Ramharsh Singh    Rs.400-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Sharan Book Depot  91-141-2601801      Sharan Book Depot., 297 Galta Road, Near Ramganj Chaupar, Jaipur - 302 001, Rajasthan (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2254  Kaya Chikitsa (Part 4)  A. K. Sharma    Rs.925-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Sharan Book Depot  91-141-2601801      Sharan Book Depot., 297 Galta Road, Near Ramganj Chaupar, Jaipur - 302 001, Rajasthan (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2255  Kaya Chikitsa (Part 4)  Vidhyadhar Shukla  288  Rs.630-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Sharan Book Depot  91-141-2601801      Sharan Book Depot., 297 Galta Road, Near Ramganj Chaupar, Jaipur - 302 001, Rajasthan (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2256  Kaya Chikitsa (Part.1) (Siddhant)  Dayal Parmar  618  Rs.250-00  1st  1987    Sanskrit-Gujarati  Kaya Chikitsa  Saraswati Pustak Bhandar  91-79-25356692, ashwinsaraswati@gmail.com      Saraswati Pustak Bhandar,Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-380001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2257  Kaya Chikitsa (Part.2) (Rog Vigyan)  Dayal Parmar  484  Rs.300-00  1st  1987    Sanskrit-Gujarati  Kaya Chikitsa  Saraswati Pustak Bhandar  91-79-25356692, ashwinsaraswati@gmail.com      Saraswati Pustak Bhandar,Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-380001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2258  Kaya Chikitsa (Part.3) (Manasrog, Bhutvidhya, Atyayik Chikitsa)  Dayal Parmar  352  Rs.150-00  1st  1987    Sanskrit-Gujarati  Kaya Chikitsa  Saraswati Pustak Bhandar  91-79-25356692, ashwinsaraswati@gmail.com      Saraswati Pustak Bhandar,Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-380001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2259  Kaya Chikitsa (Part.4) (Panchakarma, Rasayan - Vagikaran)  Dayal Parmar  374  Rs.150-00  1st  1987    Sanskrit-Gujarati  Kaya Chikitsa  Saraswati Pustak Bhandar  91-79-25356692, ashwinsaraswati@gmail.com      Saraswati Pustak Bhandar,Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-380001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2260  Kaya Chikitsa (Sachitra)  Tarashankar Vaidh  619  Rs.225-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2261  Kaya Chikitsa (Vol.1)  Subhash Ranade  530  Rs.500-00  5th      Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2262  Kaya Chikitsa (Vol.1)  Ramraksh Pathak  544  Rs.625-00  6th      Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2263  Kaya Chikitsa (Vol.1)  Vidhyadhar Shukla  396  Rs.610-00  3rd      Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2264  Kaya Chikitsa (Vol.1)  S. V. Shukla    Rs.134-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Varanasi  91-542-2333476, 2334356      Chaukhambha Orientalia, Post Box No:1032, Gokul Bhavan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Golghar, Maidagin, Varanasi-221001, India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2265  Kaya Chikitsa (Vol.1)  Ram Raksh Pathak  544  Rs.446-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2266  Kaya Chikitsa (Vol.1)  H. S. Kasture    Rs.350-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Eastern Book Corporation  info@easternbookcorporation.com      Eastern Book Corporation, 1687, Multani Mohalla, Rani Bagh, Delhi - 110 034 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2267  Kaya Chikitsa (Vol.2)  Subhash Ranade  366  Rs.550-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2268  Kaya Chikitsa (Vol.2)  Ram Raksh Pathak  384  Rs.446-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2269  Kaya Chikitsa (Vol.2)  Ram Raksh Pathak  384  Rs.600-00  6th      Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2270  Kaya Chikitsa (Vol.2)  Vidhyadhar Shukla  639  Rs.620-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2271  Kaya Chikitsa (Vol.3)  Vidhyadhar Shukla  336  Rs.1050-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2272  Kaya Chikitsa (Vol.3)  Ramraksh Pathak  434  Rs.600-00  6th      Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2273  Kaya Chikitsa (Vol.3)  Ram Raksh Pathak    Rs.446-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2274  Kaya Chikitsa (Vol.4)  Ram Raksh Pathak    Rs.446-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2275  Kaya Chikitsa : Virillification - Therapy (Vajikarana, Sexology), Vol.IV, Part II - B  H. L. Sharma    Rs.800-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Eastern Book Corporation  info@easternbookcorporation.com      Eastern Book Corporation, 1687, Multani Mohalla, Rani Bagh, Delhi - 110 034 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2276  Kaya Chikitsa Parichaya  C. Dwarakanath  486  Rs.17-00    1982    Gujarati  Kaya Chikitsa  Navbharat Sahitya Mandir  info@navbharatonline.com, www.navbharatonline.com      Navbharat Sahitya Mandir, Gandhi Road,Near Jain Temple, Ahmedabad - 380 001, Gujarat (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2277  Kaya Chikitsa Pradip  Kashinath Pandey    Rs.50-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2278  Kaya Chikitsa Principles & Practices  S. Gopal    Rs.375-00    1995    Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription about Ayurvedic Medicines & Treatment 
  2279  Kaya Chikitsa Slok Sar Sangraha  Rajesh Kumar Mishra & Abha Dwivedi  259  Rs.80-00  1st  2008    Hindi-Sanskrit  Guide  Shantanu Prakashan, Delhi Gate, Satbhai Mala, B.Ed. College ke Samne, Ahmadnagar - 414001 (India)  91-241-2321724, 91-9822085506, wavhalss@yahoo.com      Shantanu Prakashan, Delhi Gate, Satbhai Mala, B.Ed. College ke Samne, Ahmadnagar - 414001 (India)  M.D. Entrance examination guide 
  2280  Kaya Kalpa (Science of Rajuvenation)  Sun Mukh S. Yogi  103  Rs.60-00    1995    Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Science of Rejuvenation 
  2281  Kaya Kalpa (Science of Rejuvenation)  Sun Mukh S. Yogi    Rs.60-00        Sanskrit-English  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Science of Rejuvenation 
  2282  Kaya Kalpkarta - Gajar  Baldev Prasad Panara    Rs.20-00        Gujarati  Kaya Chikitsa  Royal Book Co.        Royal Book Co. (Pravin Pustakalaya), Opp. Municipal Office, Dhebar Road, Rajkot -360 001 Gujarat (India)  Body Regenerating fruit- Carrot 
  2283  Kaya Samanvay (Kayachikitsa)  Anantram Sharma    Rs.250-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription of Medicine 
  2284  Kaya Samnvay  Anantram Sharma  474  Rs.250-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription of Medicine 
  2285  Kayakalpa Chikitsa  S. P. Mehta    Rs.60-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription of Medicine 
  2286  Kela Aur Uske Sau Upyog      Rs.12-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  100 uses of Banana 
  2287  Keraliya Panchakarma Chikitsa Vigyanam  T. L. Devraj  47  Rs.40-00    1995    Sanskrit-Hindi  Pancha Karma  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Keraliya Panchakarma 
  2288  Keraliya Panchkarma Chikitsa Vigyan  T. L. Devraj    Rs.50-00        Sanskrit-Hindi  Pancha Karma  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Keraliya Panchakarma 
  2289  Keraliya Panchkrma Chikitsa Vigyan  T. L. Devraj    Rs.40-00        Sanskrit-Hindi  Pancha Karma  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Keraliya Panchakarma 
  2290  Key to Nature Cure  J. N. Jussawalla    Rs.45-00        Sanskrit-English  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Key to Nature Cure 
  2291  Khansi Chikitsa  Maheshwar Prasad Umashankar    Rs.25-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Treatment of Cough 
  2292  Kharata Val  Baldev Prasad Panara    Rs.20-00        Gujarati  Therapeutics  Royal Book Co.        Royal Book Co. (Pravin Pustakalaya), Opp. Municipal Office, Dhebar Road, Rajkot -360 001 Gujarat (India)  Falling Hair Treatment through Ayurvedic 
  2293  Khiladi Aur Balya Aushadhi (Herbal)  Hira Lal Sharma    Rs.295-00      81-7216-177-8  Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Friends Publication  91-11-23246222      Friends Publication, #101, 4787/J51, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002 (India)  Sports Remedies 
  2294  Kidney Na Dardo  Baldev Prasad Panara  88  Rs.30-00  3rd      Gujarati  Therapeutics  Royal Book Co.        Royal Book Co. (Pravin Pustakalaya), Opp. Municipal Office, Dhebar Road, Rajkot -360 001 Gujarat (India)  Treatment (Ayurvedic) Guidance of said Disease 
  2295  Kishor Raksha Aur Bramhacharya      Rs.15-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Continence 
  2296  Kishor Raksha Aur Bramhacharya  Ravindranath Shashtri  116  Rs.15-00  6th      Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Continence 
  2297  Kitchen Remedies (The Ayurvedic Way)  Anand M. Raut    Rs.200-00    1995    Sanskrit-English  Therapeutics  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Kitchen Remedies (The Ayurvedic Way) 
  2298  Kitchen Remedies (The Ayurvedic Way)  Anand M. Raut    Rs.200-00        Sanskrit-English  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Kitchen Remedies (The Ayurvedic Way) 
  2299  Know About Yoga  T. R. Bhanot    $10.00    1979    Sanskrit-English  Yoga  Asian Publicatiions  91-604-597-5837      Asian Publicatiions, 7137-132 Street Surrey, BC, V3W 4M3, Canada  Know About Yoga 
  2300  Know Ayurveda (Questions Answered)  P. H. Kulkarni    Rs.50-00        Sanskrit-English  Guide  Eastern Book Corporation  info@easternbookcorporation.com      Eastern Book Corporation, 1687, Multani Mohalla, Rani Bagh, Delhi - 110 034 (India)  Know Ayurveda 
  2301  Koksar Vaidhak      Rs.80-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription of Medicine 
  2302  Konganar Mudal Kandam - 1000  C. C. R. A. S.  560      1985    Tamil  Fundamental  CCRAS  91-11-5528748      Central Council for Research in Ayurveda & Siddha, 61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058 (India)  Konganar Mudal Kandam-1000 
  2303  Kriya Sharir  Ranjit Rai Desai    Rs.180-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Physiology 
  2304  Kriya Sharir (Ayurvediya)  Yogesh Chandra Mishra    Rs.495-00        Sanskrit-English  Fundamental  Chaukhambha Sanskrit Sansthan  91-542-3257859      Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature, Post Box No.1139, K 37/116, Gopal Mandir Lane, Golghar (Near Maidagin), Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Physiology 
  2305  Kriya Sharir (Sachitra)  Krushnakant Pandey    Rs.210-00    1995    Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Ayurvedic Physiology 
  2306  Kriya Sharir (Sachitra)  Krushnakant Pandey    Rs.250-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Ayurvedic Physiology 
  2307  Kriya Sharir (Sachitra)  Krushna Kant Pandey    Rs.290-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Ayurvedic Physiology 
  2308  Kriyatmak Aushadhi Parichaya Vigyan  Vishvanath Dwivedi  264  Rs.125-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Materia Medica 
  2309  Kriyatmak Aushadhi Parichaya Vigyan (Sachitra)  Vishvanath Dwivedi  264  Rs.125-00    1995    Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Materia Medica 
  2310  Kriyatmak Aushadhi Parichaya Vigyan (Sachitra)  Vishvanath Dwivedi  264  Rs.125-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Materia Medica 
  2311  Kshara Sutra Therapy in Fustula - in - ano and Other Ano - Rectal Disorders  S. K. Sharma, K. R. Sharma & Kulwant Singh    Rs.200-00        Sanskrit-English  Shalya Tantra  National Academy of Ayurveda, New Delhi  91-11-25229753      National Academy of Ayurveda, Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110 026 (India)  Kshara Sutra Therapy in Fustula-in-ano and Other Ano-Rectal Disorders 
  2312  Kuchimara Tantram  Muni Kucimara    Rs.50-00    1995    Sanskrit-English  Shalya Tantra  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Discription of Medicine 
  2313  Kuchimara Tantram  Uttam Vaidya Pammi Satyanarayana Sastry    Rs.50-00        Sanskrit-English  Shalya Tantra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription of Medicine 
  2314  Kuchimara Tantram  Krushnakant Pathak    Rs.35-00        Sanskrit-Hindi  Shalya Tantra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Discription of Medicine 
  2315  Kudarati Upchar  Baldev Prasad Panara    Rs.35-00        Gujarati  Therapeutics  Suman Prakashan, Mumbai (India)        Suman Prakashan, Mumbai (India)  Naturopathic Treatment 
  2316  Kumar Tantra Samucchaya (Kaumarabhrityam)  Ramanath Dwivedi & Ashok Kumar Verma    Rs.70-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Pediatrics 
  2317  Kumar Tantra Samucchaya (Kaumarabhrityam)  Ashok Kumar Verma    Rs.70-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Reference Book 
  2318  Kumar Tantra Samucchaya (Kaumarabhrityam)  Ramanath Drivedi & Ashok Kumar Verma    Rs.70-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Pediatrics 
  2319  Kumar Tantra Samucchaya (Kaumarabhrityam)  Ramanath Dwivedi  216  Rs.70-00        Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Pediatrics 
  2320  Kumar Tantram  Ravan    Rs.60-00    1995    Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Pediatrics 
  2321  Kushal Compounder Guide  Harnarayan Kokcha    Rs.25-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Kushal Compounder Guide 
  2322  Kushtha Rog Chikitsa  S. P. Mehta    Rs.4-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Skin diseases & its Treatment 
  2323  Kuttchh Swasthanani Vanaspatio Ane Teni Upyogita  Jaykrushna Indraji    Rs.725-00        Sanskrit-Gujarati  Fundamental  Saraswati Pustak Bhandar  91-79-25356692, ashwinsaraswati@gmail.com      Saraswati Pustak Bhandar,Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-380001 (India)  Skin diseases & its Treatment 
  2324  Kwath Manimala  Aryadas Kumar Sinh  95  Rs.25-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Bhaishjya Kalpana  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Decoction Therapy 
  2325  L'Ayurveda Au Quotidien  Kiran Vyas    15  Recto Verseau    3-88343-078-0  French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2326  L'etre Psychique  Kiran Vyas    14  Adi Shakti      French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2327  La Croissance Interieure  Kiran Vyas    14  Adi Shakti      French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2328  La femme  Kiran Vyas    Adi Shakti      French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2329  La Science Secrets - des marmas  Kiran Vyas    24  Recto Verseau    2-88343-202-3  French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2330  La Scienza Longevita  Subhash Ranade & Norbert Lotz        1980    Italian  Therapeutics  Ateneo Veda Vyasa, Italy        Ateneo Veda Vyasa, Italy  La Scienza Longevita 
  2331  La Voie Ensoleillee  Kiran Vyas    14  Adi Shakti      French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2332  Labhadayaka Oushadhi Gidagalla  Harish C.R.  36  Rs.40-00        English-Kannad  Therapeutics  Chowki Collection Resourse- A Programe Of Karnataka State Trainer's Collective, Karnataka (India)        Chowki Collection Resourse- A Programe Of Karnataka State Trainer's Collective, Karnataka (India)  Gidagalla 
  2333  Ladka Aur Ladki Ki Icchanusar Uttpanna Karne Ke Gupt Bhed  S. P. Mehta    Rs.25-00        Sanskrit-Hindi  Striroga & Prasuti Tantra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Punsavan Therapy 
  2334  Lady Doctor  S. A. Narvy & Mehta    Rs.50-00        Sanskrit-Hindi  Striroga & Prasuti Tantra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Lady Doctor 
  2335  Laghu Siddhant Kaumudi  Girishkumar Thakker  290  Rs.60-00  2nd  2003    Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Meta Physics 
  2336  Laghu Siddhant Kaumudi  Vinayak Garud  54  Rs.50-00  1st  2007    Sanskrit-Marathi  Fundamental            Sanskrit Grammer 
  2337  Laghu Siddhanta Kaumudi  Dilip Gadgil            Sanskrit  Fundamental  Vaidhyamitra Prakashan, 701. Sadashiv Peth, Pune-411030 (India)        Vaidhyamitra Prakashan, 701. Sadashiv Peth, Pune-411030 (India)  Meta Physics 
  2338  Laghu Siddhanta Kaumudi of Sri Varadaraja  Ghanshyam Dora    Rs.225-00        Sanskrit-English  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Meta Physics 
  2339  Laghu Siddhanta Kaumudi of Vardaraja  James R. Ballantyne  451  Rs.495-00  4th    81-208-0910-5  Sanskrit-English  Fundamental  Motilal Banarsidass  91-11-23851985      Motilal Banarsidass, 41U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar,Delhi-110 007 (India)  Meta Physics 
  2340  Laghu Trayi Prasnavali  M.Srinivasulu    Rs.275-00    1995    Sanskrit-English  Guide  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Meta Physics 
  2341  Laghu Yog Ratnakar  Indradev Tripathi    Rs.115-00        Sanskrit-Hindi  Rasa Shastra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Meta Physics 
  2342  Lahsun Aur Uske Sau Upyog      Rs.12-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Allium sativum 
  2343  Lahsun Badshah  Satyadev Ji Parivrajak    Rs.20-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Allium sativum 
  2344  Lahsun Ke Upyog  Umedilal Vaishya    Rs.6-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Allium sativum 
  2345  Lahsun Pyaj  Ramesh Vedi    Rs.10-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Allium sativum & Allium sepa 
  2346  Laksanakosah (Part 1)  Dilip Gadgil - Chief Editor  996  Rs.5400-00  1st  2002    Sanskrit  Fundamental  Registrar, Tilak Maharashtra Vidhyapith, Vidhyapith Bhavan, Gultekadi, Pune-411 037 (India)  91-20-24267508, 24261856, 24264699, tmvayu@vsnl.com      Registrar, Tilak Maharashtra Vidhyapith, Vidhyapith Bhavan, Gultekadi, Pune-411 037 (India)  Encyclopedia of ayurveda to search any particular Symptom or word from the samhitas 
  2347  Laksanakosah (Part 2)  Dilip Gadgil - Chief Editor  992  Rs.5400-00  1st  2002    Sanskrit  Fundamental  Registrar, Tilak Maharashtra Vidhyapith, Vidhyapith Bhavan, Gultekadi, Pune-411 037 (India)  91-20-24267508, 24261856, 24264699, tmvayu@vsnl.com      Registrar, Tilak Maharashtra Vidhyapith, Vidhyapith Bhavan, Gultekadi, Pune-411 037 (India)  Encyclopedia of ayurveda to search any particular Symptom or word from the samhitas 
  2348  Laksanakosah (Part 3)  Dilip Gadgil - Chief Editor  893  Rs.5400-00  1st  2002    Sanskrit  Fundamental  Registrar, Tilak Maharashtra Vidhyapith, Vidhyapith Bhavan, Gultekadi, Pune-411 037 (India)  91-20-24267508, 24261856, 24264699, tmvayu@vsnl.com      Registrar, Tilak Maharashtra Vidhyapith, Vidhyapith Bhavan, Gultekadi, Pune-411 037 (India)  Encyclopedia of ayurveda to search any particular Symptom or word from the samhitas 
  2349  Lakva Ki Prakrutik Chikitsa  Sharan Prasad    Rs.12-00        Sanskrit-Hindi  Kaya Chikitsa  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Paralysis & treatment 
  2350  Lanka Bhaishjya Manimala  Aryadas Kumar Sinh  216  Rs.25-00    1972    Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Lanka Bhaishjya Manimala 
  2351  Latthapana  Subhash Ranade & Paranjape    Rs.20-00    1971    Marathi  Therapeutics  Anmol Prakashan  91-20-4458569      Anmol Prakashan, 683-Budhvaar Peth, Pune-411 002, India  Mental Disorders 
  2352  Lavan Gun Vidhayan  Ganpati Sinh  15  Rs.10-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Piper longum 
  2353  Le Massage Indien  Kiran Vyas    26  Marabout    978-2-501-04261-1  French  Pancha Karma  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2354  Le yoga  Kiran Vyas    14  Marabout    978-2-501-04937-5  French  Yoga  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2355  Le Yoga Et La Sante  Kiran Vyas    14  Adi Shakti      French  Yoga  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2356  Leaders in Homeopathic Therapeutics      Rs.65-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Leaders in Homeopathic Therapeutics 
  2357  Leaucorrhoea Chikitsa  M.A.Narvy & S.P.Mehta    Rs.15-00        Sanskrit-Hindi  Striroga & Prasuti Tantra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Leucorrhoea 
  2358  Lectures of M.M.Gananath Sen Sarawati on Hindu Medicine, The Scientifec Basis of Ayurveda & Glory of Ayurveda  M.M. Gananath Sen    Rs.75-00    1995    Sanskrit-English  Fundamental  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Lectures of M.M.Gannath Sen Saraswati on Hindu Medicine 
  2359  Lectures of M.M.Gananath Sen Sarawati on Hindu Medicine, The Scientifec Basis of Ayurveda & Glory of Ayurveda  M.M. Gananath Sen    Rs.75-00        Sanskrit-English  Fundamental  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Lectures of M.M.Gananath Sen Sarawati on Hindu Medicine. 
  2360  Lectures of M.M.Gananath Sen Sarawati on Hindu Medicine, The Scientifec Basis of Ayurveda & Glory of Ayurveda  M.M. Gananath Sen    Rs.75-00        Sanskrit-English  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Lectures of M.M.Gananath Sen Sarawati on Hindu Medicine. 
  2361  Lectures on Tanmatras and Pancamahabhutas  C. Dwarakanath  117  Rs.50-00    1995    Sanskrit-English  Fundamental  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Lectures on Tanmatras and Pancamahabhutas 
  2362  Lectures on Tanmatras and Panchamahabutas  C. Dwarakanath    Rs.50-00        Sanskrit-English  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Lectures on Tanmatras and Panchamahabutas 
  2363  Legacy of Charak  M. S. Valiathan      1st  2003    English  Samhita  Orient Longman Pvt. Ltd., 160, Anna Salai, Chennai- 600002, India        Orient Longman Pvt. Ltd., 160, Anna Salai, Chennai- 600002, India  Basic Principles of Medicine 
  2364  Legacy of Sushruta  M. S. Valiathan  830  Rs.875-00  1st  2006  978-81-250-3150-5  English  Samhita  Orient Longman Pvt. Ltd., 160, Anna Salai, Chennai- 600002, India        Orient Longman Pvt. Ltd., 160, Anna Salai, Chennai- 600002, India  Ancient Indian Classical Surgery 
  2365  Legacy of Vagbhatta  M. S. Valiathan  920  Rs.1195-00  1st  2009  978-81-7371-6683  English  Samhita  University Press Pvt. Ltd.,Hydrabad, A.P.- 500029, India        University Press Pvt. Ltd.,Hydrabad, A.P.- 500029, India  Eighe Branches of ayurveda & its discription 
  2366  Lep Sangrah  Swaminath Mishra    Rs.75-00    1995    Sanskrit-Hindi  Pancha Karma  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Pancha Karma 
  2367  Les Forces Caches De La Vie  Kiran Vyas    14  Adi Shakti      French  Therapeutics  Centre Tapovan  (+33) (0) 145779059      Centre Tapovan, 9 rue Gutenberg, 75015 Paris  Therapeutic Guide of Ayurveda 
  2368  Living Food For Longer Life  Harald W. Tieze  112  Rs.40-00  1st  1987  81-7021-917-5  English  Fundamental  B.Jain Publishers PVT LTD  info@bjain.com, Web:www.bjainbooks.com      B.Jain Publishers PVT LTD  The missing link to radiant health LIVING FOOD. 
  2369  Lohasarvasvam  Pammi Satryanarayana Shastry    Rs.150-00    1995    Sanskrit-English  Rasa Shastra  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Metal Discription 
  2370  Lohasarvasvam  Pavani Prasad Sharma  88  Rs.30-00  1st  1987    Sanskrit-Hindi  Rasa Shastra  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Metal Discription 
  2371  Lohasarvasvam  Pavani Prasad Sharma    Rs.15-00        Sanskrit-Hindi  Rasa Shastra  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Metal Discription 
  2372  Lohasarvasvam  Sureshwar Virchit    Rs.15-00        Sanskrit-Hindi  Rasa Shastra  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Metal Discription 
  2373  Lohasarvasvam  Sureshwar Virchit    Rs.30-00        Sanskrit-Hindi  Rasa Shastra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Metal Discription 
  2374  Lohasarvasvam of Sureshvar  P. S. Shastri    Rs.150-00        Sanskrit-English  Rasa Shastra  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Metal Discription 
  2375  Lohasarvasvam of Sureshvar  Uttam Vaidya & P. S. Shastri    Rs.150-00        Sanskrit-English  Rasa Shastra  Eastern Book Corporation  info@easternbookcorporation.com      Eastern Book Corporation, 1687, Multani Mohalla, Rani Bagh, Delhi - 110 034 (India)  Metal Discription 
  2376  Lok Prampra Me Vanaushdiya  B. P. Tamrakar  50  Rs.100-00  1st  1987    Hindi  Dravyaguna  Vidiya Publication, C/o B.P.Tamrakar Nand Khati, Distt-Drug Chhattisgarh (India)        Vidiya Publication, C/o B.P.Tamrakar Nand Khati, Distt-Drug Chhattisgarh (India)  Materia Medica 
  2377  Lolimbraj - Granthavali  Brahmanand Tripathi    Rs.40-00        Sanskrit-Hindi  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Materia Medica 
  2378  Long Ke Gun Dharma Prayog      Rs.15-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Uses of piper longum 
  2379  Long Ke Upyog  Umedilal Vaishya    Rs.5-00        Sanskrit-Hindi  Therapeutics  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Uses of piper longum 
  2380  Longevity By Ayurveda  Subhash Ranade & Norbert Lotz    Rs.80-00    1971    English  Fundamental  Anmol Prakashan  91-20-4458569      Anmol Prakashan, 683-Budhvaar Peth, Pune-411 002, India  Longevity By Ayurveda 
  2381  Lossing Weight With Ayurveda And Yoga  Shashikant Patwardhan  51  $14.00    1982    Sanskrit-English  Fundamental  Ayurveda For You  91-20-40788750      Ayurveda For You, Dr. Shashikant Patwardhan, 105 Dhavalgiri, Ivory Estates, Near Greenpark Hotel, Baner Road, Pune 411 008, (Maharashtra) (India)  Losing Weight With Ayurveda And Yoga 
  2382  Lost Secrets of Ayurvedic Acupuncture  Frank Ros  206  $15.95      9149 55128  Sanskrit-English  Therapeutics  Lotus Press  0262-889-8561      Lotus Press, P.O.Box 325, Twin Lakes, WI 53181 USA 8008246396 (Order Line)  Loose Secrets of Ayurvedic Acupuncture 
  2383  Low Blood Pressure  Baldev Prasad Panara    Rs.10-00        Gujarati  Kaya Chikitsa  Gajanan Pustak, Surat, Gujarat (India)        Gajanan Pustak, Surat, Gujarat (India)  Low Blood Pressure (Ayu. Treat.) 
  2384  Low Blood Pressure  Baldev Prasad Panara            Sanskrit-Gujarati  Kaya Chikitsa  Maharshi Ayu Clinic  91-79-27490762      Maharshi Ayu Clinic, 22, Moonlight Complex, Opp. Gurukul Bus Stop, Drive-in Road, Ahmedabad - 380052. India.  Low Blood Pressure 
  2385  Luminaries of Indian Medicine  K. R. S. Murthy  152  Rs.150-00  9th      Sanskrit-English  Fundamental  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Luminaries of Indian Medicine 
  2386  Luminaries of Indian Medicine  K. R. S. Murthy    Rs.150-00        Sanskrit-English  Fundamental  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Luminaries of Indian Medicine 
  2387  M.C.Q. in Kaumarbhritya  Ashok G. More  110  Rs.75-00  1st  1987    Marathi  Guide  Advait Prakashan Runanubandh, C/o G.R.Shikare, Hingoli Naka, Nanded, Maharashtra (India)  91-2462-224879, 09322761852, dr.moreashok1@gmail.com      Advait Prakashan Runanubandh, C/o G.R.Shikare, Hingoli Naka, Nanded, Maharashtra (India)  Ayurvedic Pediatrics 
  2388  Maa Aur Shishu (Sachitra)  Priyamvada Tiwary  64  Rs.10-00  1st  1979    Sanskrit-Hindi  Kaumarbhritya  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Pediatrics 
  2389  Machamuni Perunool - 800  C. C. R. A. S.  380  Rs.35-00    1985    Tamil  Fundamental  CCRAS  91-11-5528748      Central Council for Research in Ayurveda & Siddha, 61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058 (India)  Machamuni Perunool-800 
  2390  Madak Dravya  Priya Kumar Choube    Rs.100-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Discription about Depressive Herbal drugs 
  2391  Madak Dravya (Nashile Padarth)  Priya Kumar Choube    Rs.100-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Narcotic drugs 
  2392  Madak Dravya (Nashile Padarth) Vyasan Evam Upchar (Sachitra)  Priya Kumar Choube    Rs.100-00    1996    Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Narcotic drugs 
  2393  Madak Dravya (Nashile Padarth) Vyasan Evam Upchar (Sachitra)  Priya Kumar Choube    Rs.100-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Orientalia, Varanasi  91-542-2333476, 2334356      Chaukhambha Orientalia, Post Box No:1032, Gokul Bhavan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Golghar, Maidagin, Varanasi-221001, India  Narcotic drugs 
  2394  Madak Dravya (Nashile-Padartha) Vyasan Evam Upchar  Priya Kumar Choube    Rs.100-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Orientalia, Delhi  91-11-23851617, 23858790      Chaukhambha Orientalia (A House of Ayurvedic & Indological Books), Post Box NO:2206, Bungalow Road, 9-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007 (INDIA)  Narcotic drugs 
  2395  Madanpal Nighantu  Ramprasad  271  Rs.90-00        Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chowkhambha Sanskrit Series  91-542-2333458      Chowkhambha Sanskrit Series Office, K 37/99, Gopal Mandir Lane, Near Golghar (Maidagin), Post Box No.1008, Varanasi-221001 (U.P) India  Materia Medica 
  2396  Madhav Dravyagun  P. V. Sharma    Rs.100-00    1996    Sanskrit-Hindi  Dravyaguna  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Diagnosis of the diseases according to ayurveda 
  2397  Madhav Nidana- Madhukosh Tika Ane Tikana Gujarati Anuvad Sah, Part - 1 & 2  Dayal Parmar    Rs.550-00        Sanskrit-Gujarati  Roga Nidana  Saraswati Pustak Bhandar  91-79-25356692, ashwinsaraswati@gmail.com      Saraswati Pustak Bhandar,Hathikhana, Ratanpole, Ahmedabad-380001 (India)  Diagnosis of the diseases according to ayurveda 
  2398  Madhava Chikitsa Sutramala  J. L. N. Sastry & V. Lakshmana Prasad    Rs.300-00    1996    Sanskrit-English  Roga Nidana  Chaukhambha Bharati Academy  91-542-2330349      Chaukhambha Bharati Academy, Publishers and Distributors of Monumental Treatises of the East, Gokul Bhawan, K 37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221001 (India)  Diagnosis of the diseases according to ayurveda 
  2399  Madhava Chikitsa Sutramala  V. Lakshmana Prasad    Rs.300-00        Sanskrit-English  Roga Nidana  Chaukhambha Orientalia, Varanasi  91-542-2333476, 2334356      Chaukhambha Orientalia, Post Box No:1032, Gokul Bhavan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Golghar, Maidagin, Varanasi-221001, India  Diagnosis of the diseases according to ayurveda 
  2400  Madhava Nidana  Brahmanand Tripathi  622  Rs.175-00  1st  1987    Sanskrit-Hindi  Roga Nidana  Chaukhambha Vidhyabhavan, Post Box No:1069, Varanasi-221001 (India)        Chaukhambha Vidhyabhavan, Post Box No:1069, Varanasi-221001 (India)  Diagnosis of the diseases according to ayurveda 
PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NEXT
 

Devloped By : aaditya info solutions Home | About Us | About Project | Editorial | Books | Registration | Journal | Feedback | Contact Us